logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE  
 
REGULAMIN SERWISU IEXPERT.PL
 
 1. Właścicielem serwisu iExpert.pl, zwanego dalej Serwisem, jest iExpert.pl SA, z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, opłacony w całości.

 2. iExpert.pl SA jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zmianami), wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego Ubezpieczyciela w zakresie tego samego działu ubezpieczeń w rozumieniu Art.11 ust.2 cytowanej ustawy.

 3. Serwis jest systemem teleinformatycznym, to znaczy zespołem współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).

 4. Serwis udostępnia Użytkownikowi informacje o produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez iExpert.pl SA oraz umożliwia złożenie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie tych informacji (Wniosku) bezpośrednio w Serwisie (on-line) lub w inny sposób opisany w Serwisie.

 5. Użytkownikiem w rozumieniu tego Regulaminu jest każda osoba wykorzystująca Serwis, która uprzednio zarejestrowała się poprzez podanie wymaganych informacji.

 6. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz przebywająca legalnie na terytorium któregokolwiek państwa Unii Europejskiej lub przedsiębiorca działający legalnie na terenie UE reprezentowany przez osobę fizyczną spełniającą powyższe wymagania.

 7. Każdy Użytkownik poprzez rejestrację udostępnia wyłącznie adres elektroniczny email w celu utrzymywania przez Serwis kontaktu z Użytkownikiem jako reprezentantem Ubezpieczającego. Przesyłanie przez iExpert.pl SA informacji handlowej dotyczącej aktualnej oferty, która Użytkownika może dotyczyć jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez niego odrębnej zgody.

 8. Użytkownik wysyłający poprzez Serwis ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia (Wniosek) dobrowolnie przyjmuje do wiadomości, iż dla potrzeb bezpieczeństwa obrotu powinien być uprawniony do zawarcia ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczającego, który jest wymieniony we Wniosku. Jeden Użytkownik może występować w imieniu wielu Ubezpieczających.

 9. Jeżeli Użytkownik definiuje siebie jako osobę fizyczną i podaje swoje dane osobowe, wówczas dane te będą przetwarzane przez iExpert.pl SA. w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, a przypadku udzielenia odrębnych zgód także w celach związanych z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych.

 10. iExpert.pl SA szczególnie traktuje funkcjonalność Serwisu Sprawy i o ile tylko to możliwe, komunikuje się z Użytkownikiem w jego indywidualnych sprawach tylko przy użyciu tego systemu. Użytkownik może być informowany poprzez email o każdej otwartej Sprawie, a także zmianie jej statusu.

 11. W trakcie procesu obsługi Wniosku i Polisy Serwis może wysyłać do Użytkownika, na zdefiniowany adres email, automatyczne wiadomości email.

 12. Dla potrzeb sprawnego działania Serwisu przyjmuje się, iż wszystkie komunikaty wysłane przez Serwis albo Użytkownika poprzez funkcjonalność Sprawy mają charakter zobowiązujących oświadczeń woli i wywołują skutki prawne z tych oświadczeń woli wynikające. Zasady te stosuje się także do komunikatów skierowanych do konkretnego Użytkownika w sprawie konkretnego ubezpieczenia wynikających z treści konkretnego Wniosku o ubezpieczenie albo konkretnej Polisy dostępnych na podglądzie tego Wniosku albo Polisy, jak też do treści innych stron informacyjnych i komunikatów prezentowanych Użytkownikowi przez Serwis w trakcie procesu zawierania konkretnego ubezpieczenia oraz dalszej jego obsługi.

 13. Przy zawieraniu ubezpieczenia Użytkownik obowiązany jest podać dane identyfikujące strony umowy ubezpieczenia niezbędne do wystawienia Polisy (art. 141 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej; tekst jednolity Dz.U. z 2013 Nr 950 z późniejszymi zmianami) oraz wszystkie inne dane, o które jest pytany na formularzu Wniosku w sposób kompletny, prawdziwy i niewprowadzający w błąd.

 14. Administratorem danych jest iExpert.pl SA, z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 99/32, 00-087 Warszawa. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w celu niezbędnym do nawiązania stosunku prawnego powstałego na podstawie niniejszego regulaminu, ukształtowania jego treści, zmiany lub rozwiązania. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne lecz niezbędne dla rejestracji w serwisie, a także zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.

 15. Wszystkie ubezpieczenia w Serwisie zawierane są wyłącznie w oparciu o dane i oświadczenia podane przez Użytkownika na Wniosku o ubezpieczenie „takie jakie są”. iExpert.pl SA nie ingeruje w treść zapisów na Wniosku o ubezpieczenie przygotowywanym przez Użytkownika albo przy współpracy z nim ani nie weryfikuje prawdziwości danych, ani ich nie modyfikuje. W przypadku rażących błędów albo oczywistych omyłek Serwis kontaktuje się z użytkownikiem poprzez system Spraw.

 16. iExpert.pl SA może nie przyjąć oferty zawarcia umowy ubezpieczenia (Anulować wysłany już Wniosek) jeżeli jego treść jest w sposób oczywisty nieprawdziwa albo jest taką na podstawie wiedzy posiadanej przez iExpert.pl SA albo wiedzy powszechnie znanej, albo nie jest możliwe lub dopuszczalne ze względu na regulacje dotyczące iExpert.pl SA skuteczne zawarcie ubezpieczenia w oparciu o dane we Wniosku zawarte, albo zawarcie takiego ubezpieczenia naruszałoby interesy iExpert.pl SA albo z jakichkolwiek powodów została Anulowana Polisa wystawiona na podstawie tego Wniosku. iExpert.pl SA może w takim przypadku przed Anulowaniem Wniosku wezwać Użytkownika przy użyciu funkcjonalności Sprawy do złożenia wyjaśnień bądź poprawienia Wniosku wyznaczając rozsądny termin związany z obowiązywaniem ochrony ubezpieczeniowej. O każdej sytuacji Anulowania Wniosku Użytkownik będzie osobno poinformowany.

 17. Użytkownik może zmienić treść oferty zawarcia umowy ubezpieczenia (Poprawić Wniosek) lub wycofać ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia (Anulować Wniosek), zawsze aż do czasu wystawienia na podstawie tego Wniosku odpowiedniego potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia (Polisy).

 18. W przypadku Poprawiania Wniosku Użytkownik powinien równocześnie dokonać zmian i ponownie wysłać Wniosek. Jeżeli Użytkownik nie wyśle ponownie Wniosku może być on następnie Anulowany przez iExpert.pl SA. W takim przypadku przyjmuje się, iż Wniosek został Anulowany na życzenie Użytkownika.

 19. Płatności za ubezpieczenie dokonywane są na wskazany na konkretnym Wniosku o ubezpieczenie albo Polisie rachunek bankowy w wysokości i terminach tam określonych lub poprzez system płatności elektronicznych udostępniony przez Serwis.

 20. iExpert.pl SA jako właściciel Serwisu oraz agent ubezpieczeniowy przyjmuje składkę ubezpieczeniową w imieniu Ubezpieczyciela, którego ubezpieczenia oferuje, na zasadach określonych u umowie agencyjnej.

 21. iExpert.pl SA co do zasady nie pobiera od Użytkownika żadnych dodatkowych opłat związanych ze świadczeniem swoich usług, chyba że inaczej wynika z informacji prezentowanej w Serwisie. W szczególności jest możliwe przeniesienie na Użytkownika opłat takich jak prowizje za płatności elektroniczne oraz za przesyłki pocztowe i kurierskie.

 22. Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia (Polisy) są wysyłane jednokrotnie na koszt iExpert.pl SA na wskazany adres korespondencyjny listem poleconym lub udostępniane do pobrania, co do zasady następnego dnia roboczego po dniu wystawienia Polisy, chyba że inaczej określono na Wniosku o ubezpieczenie w części informującej o trybie zawarcia ubezpieczenia albo inaczej wynika z treści albo komunikatów udostępnianych przez Serwis.

 23. Ubezpieczającemu, który zawarł umowę ubezpieczenia na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, wówczas termin na wyrażenie woli odstąpienia od umowy ubezpieczenia wynosi 7 dni. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od opłacenia składki za okres, w którym korzystał z ochrony ubezpieczeniowej.

 24. Oświadczenie zawierające wolę odstąpienia od umowy ubezpieczenia powinno zostać wysłane do iExpert.pl SA na adres siedziby listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską.

 25. Jeżeli Ubezpieczający zawiera ubezpieczenie w Serwisie jako konsument, poprzez wysłanie Wniosku o ubezpieczenie w Serwisie wyraża także zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi ubezpieczenia w dniu wskazanym w tym Wniosku jako początek okresu ubezpieczenia. W związku z tym, na podstawie art.10 ust.3 pkt. 1) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. Nr 1225) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie tej Ustawy nie przysługuje

 26. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii po zakupie ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu iExpert.pl.
  Przedmiotem opinii może być także ocena lub recenzja zakupionego produktu lub jakości obsługi.

 27. iExpert.pl po dokonanym zakupie ubezpieczenia w serwisie wysyła do Użytkownika wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania iExpert.pl dotyczące zakupu oraz jakości obsługi, ich ocenę za pomocą dodania własnego opisu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii iExpert.pl ponawia wysyłkę zaproszenia.

 28. Opinia może być wystawiona jedynie przez Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie Internetowym iExpert.pl.

 29. Wystawione przez Użytkownika opinie są publikowane przez iExpert.pl w Serwisie Internetowym oraz wizytówce systemu za pośrednictwem, którego opinia jest zebrana.

 30. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Użytkownika do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec iExpert.pl, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa iExpert.pl lub osób trzecich.

 31. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Serwisie Internetowym iExpert.pl. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także iExpert.pl ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

 32. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 33. Reklamacje dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczonych usług należy kierować poprzez system Spraw lub listownie, listem poleconym na adres siedziby iExpert.pl SA.

 34. Spory z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Serwisu są rozstrzygane bezpośrednio pomiędzy Ubezpieczającym albo Ubezpieczonym i Ubezpieczycielem.

 35. Treść niniejszego Regulaminu oraz załączników stanowi wyłączną własność iExpert.pl SA, stanowi majątkowe prawo autorskie w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i jest prawnie chroniona. Kopiowanie albo wykorzystywanie tego Regulaminu w części czy też w całości do celów innych niż zapoznanie się z nim, bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione i będzie naruszeniem prawa polskiego.

 36. Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z nim przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, jest związany postanowieniami tego Regulaminu oraz jego załącznikami i wyraża świadomą zgodę na jego stosowanie.

 37. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 roku.