Jesteś niezalogowany
Jesteś naszym Użytkownikiem? – użyj klawisza logowania
Jesteś tu Nowy? – zarejestruj się koniecznie!
logowanie
rejestracja
jak korzystać
  UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE  

 
System „iExpert – ubezpieczenia dedykowane” jest własnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością iExpert.pl z siedzibą w Warszawie. rozwińzwiń
Podstawowe informacje o spółce:
iExpert.pl SA, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa,
(do dnia 01.12.2009 r. – Time Expert Sp. z o.o., ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa),
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000250815,
NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850
Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł
 
iExpert.pl SA jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). rozwińzwiń
Spółka jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11170179/A.

Sprawdzenia danych w rejestrze może uzyskać każdy. Wniosek powinien być kierowany do Komisji Nadzoru Finansowego i może być składany ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie

Między innymi następujące informacje można uzyskać z rejestru:
  • czy przedsiębiorca jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych;
  • czy osoba fizyczna jest wpisana do rejestru agentów jako osoba, przy pomocy której agent wykonuje czynności agencyjne;
  • o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których działa agent, oraz o zakresach pełnomocnictw;
  • czy agent ubezpieczeniowy, który działa na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o numerze polisy, terminie obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwie zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę;
  • czy agent ubezpieczeniowy wykonuje działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 
iExpert.pl SA jest agentem ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń w rozumieniu Art.11 ust.2 cytowanej ustawy. rozwińzwiń
Jesteśmy jednym z najlepiej ubezpieczonych pośredników działających w Polsce.
Nasza polisa jest zawarta na sumę 5.000.000 EUR, co stanowi 19.811.000 zł.
Pobierz certyfikat PZU

Nasze pełnomocnictwa od poszczególnych ubezpieczycieli:
Generali T.U. S.A.
PZU S.A.
PZU S.A. – szczególne
PZU S.A. – szczególne I
Warta TUiR S.A.